Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
  • Дата на раждане : 25/11/1973 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: boris.tsvetkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Армения
зам.-председател 17/10/2013 - 10/04/2014
Група за приятелство България - Венецуела
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/06/2013
Питане към Петър Чобанов, Министър на финансите относно политиката на правителството за грижи за децата, осигуряването на бюджетни средства за строеж на детски ясли и градини, упражнявания контрол и какви са резултатите до момента.
Отговорено в зала на 14/06/2013.
05/07/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изпълнение на разпоредбите на Закона за устройството и застрояването на Столичната община /ЗУЗСО/, предвиждащи проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността на имоти върху озеленени площи - публична собственост, за предприетите действия /при установяване на нарушения/ за обявяване на нищожност на актовете и за обявяването и актуването като публична собственост на елементите на зелената система - паркове, градини и други озеленени площи за широко обществено ползване.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
05/07/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно извършената планова проверка от Инспектората на Министерството на икономиката и енергетиката в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
05/07/2013
Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за управление и развитие на държавната собственост - студентски столове и общежития и бази за ученически отдих, резултатите до момента и вижданията за бъдеще.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
12/07/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно изплатени средства на ръководни служители при напускането или освобождаването им от системата на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 12/07/2013.
25/10/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
29/10/2013
Питане към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно предприети действия от министъра на отбраната за изясняване на подготвени и започнали, но нефинализирани разпоредителни сделки в системата на Министерството на отбраната в това число и с разпореждания на Областните управители.
Писмен отговор на 11/10/2013.
29/10/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще.
Отговорено в зала на 29/10/2013.
20/09/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно извършени разпоредителни сделки в системата на повереното Ви министерство, като отговорно за държавната собственост (в това число и с разпореждане на областните управители) чрез замяна на държавни имоти с имоти на частни юридически и физически лиза за периода 1990 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/09/2013.
18/10/2013
Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно предприети действия на министъра на отбраната за изясняване на извършените и на започнали, но нефинализирани разпоредителни сделки, в системата на Министерството на отбраната, в това число и с разпореждане на областните управители по време на управлението на ГЕРБ и на служебното правителство.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно действия и бездействия на ръководството на Министерството на регионалното развитие, във връзка със защита на обществения интерес в община "Царево", при "Корал".
Отговорено в зала на 18/10/2013.
22/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
22/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
17/01/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще.
Отговорено в зала на 17/01/2014.
13/12/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно предприетите действия във връзка с възникнало напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
24/01/2014
Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение.
Отговорено в зала на 24/01/2014.
28/02/2014
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно подготовката за подписване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и предприетите действия на българските представители за отстояване на интересите на страната ни и на българските граждани.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
07/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно осъществяването на проект "Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на град София", предвиждащ изграждане на система за контрол и мониторинг на мрежите на уличното осветление в града и подмяна на осветителни тела в ж.к. "Дружба" 1 и 2, гр. Банкя и бул."Цариградско шосе".
Отговорено в зала на 07/02/2014.
07/02/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно дейността на Български институт по метрология, извършваните кадрови промени в структурата и вижданията ви за работата му в бъдеще.
Отговорено в зала на 07/02/2014.
04/04/2014
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите.
Отговорено в зала на 04/04/2014.
07/06/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно действията на правителството във връзка с усвояването и контрола на вложените значителни средства в строежа на метрото в столицата чрез създаването на възможности на съответните институции да осигурят достъпа и ефективното му използване от гражданите.
Отговорено в зала на 07/06/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС