Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
  ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 22/05/1963 Пловдив, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: zdravko.dimitrov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Естония
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Литва
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  01/11/2013
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ.
  Отговорено в зала на 18/10/2013.
  14/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  24/01/2014
  Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.
  Отговорено в зала на 24/01/2014.
  20/12/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно умишлено подпалване на четири автомобила на общинския съветник от ПП ГЕРБ в Съединение и председател на Ловно – рибарско сдружение Съединение - Гено Чобанов.
  Писмен отговор на 20/12/2013.
  31/01/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно протест на земеделски производители на 06 ноември 2013 г.
  Отговорено в зала на 31/01/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  21/03/2014
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно относно липса на лекарствен продукт BiCNU (Carmustine).
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  21/03/2014
  Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно ремонт на стадион "Пловдив".
  Отговорено в зала на 04/04/2014.
  04/04/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно законодателни инициативи относно данъчната политика.
  Писмен отговор на 04/04/2014.
  11/04/2014
  Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно смяната на двама от членовете на Съвета на директорите на "ВМЗ" ЕАД - град Сопот.
  Писмен отговор на 11/04/2014.
  06/06/2014
  Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката на правителството по отношение конкурентната среда при търговията с храни, защита на потребителите и развитието на хранително-вкусовата индустрия.
  Отговорено в зала на 06/06/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС