Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Инициатива на Белгия, България, Чешката република, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) — Обяснителен меморандум
Заглавие на английски: Initiative of Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Decision 2005/681/JHA establishing the European Police College (CEPOL) - Impact assessment
Дата на документа: 29/11/2013
№ на документ: 17043/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове