Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт - Приета от Съвета на 15 ноември 2013 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport - Adopted by the Council on 15 November 2013
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: 11532/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове