Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на постоянно действащата Подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение за периода 20 април 2010 г. - 20 април 2011 г.
13/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад за дейността на постоянно действащата Подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение за периода 20 април 2010 г. – 20 април 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал.1 във връзка с чл. 24а от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема за сведение Годишния доклад за дейността на постоянно действащата Подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение за периода 20 април 2010 г. – 20 април 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 май 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

6122