Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България
14/06/2012

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното съб­рание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България (ДВ, бр. 7 от 2012 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

В Решението на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България т. 1 се изменя така:

„1. Забранява се прилагането на технологията на хидравлично разкъсване (фракинг) или всяка друга технология, която представлява нагнетяване на смес от течности (гелове или втечнен газ), химически добавки и/или флуиди, механични и/или органични пълнители в сондажи, водещи до образуване на нови и/или разширяване на съществуващи естествени пукнатини или пукнатинни системи във всякакви седиментни формации, включително въглищни пластове, с цел проучване и добив на нефт и природен газ.“

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 14 юни 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

5877