Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
30/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество:

I. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

1. Предложенията за кандидати за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се правят от народни представители от 1 февруари 2013 г. до 12 февруари 2013 г. чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси. Предложенията се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата по образец и се придружават от подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:

 – подробна автобиография;

 – декларация (по образец), свързана с изискванията за допустимост – по чл. 8, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;

 – ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо или икономическо образование;

 – документи, удостоверяващи изискуемия стаж, като кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и други;

 – свидетелство за съдимост;

 – удостоверение от Националната следствена служба за образувани досъдебни производства.

2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

II. Публично оповестяване на документите.

1. Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“ се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.

2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.

3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси вижданията за работата си като член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Същите се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

4. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 26 февруари 2013 г. могат да представят на комисията по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, или в електронен вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

5. Представените становища и въпроси се публикуват на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.

6. На отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по правни въпроси извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от нея се уведомяват кандидатите и се изготвя списък, съдържащ трите имена на кандидатите, допуснати до изслушване, подредени по азбучен ред. Същият се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

7. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили:

 – документите, посочени в раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“, т. 1;

 – вижданията за работата си като член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Не се изслушват и кандидати, които въп­реки дадените указания не са отстранили констатираните непълноти в документите си в дадения от комисията срок, от които документи следва да се направят изводи за съответствие на кандидата на изискванията на закона.

III. Изслушване на предложените кандидати за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси на 28 февруари 2013 г.

2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.

3. Кандидати се представят от вносител на предложението – до 2 минути.

4. Лично представяне на кандидата с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на вижданията за работата си като член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – до 15 минути.

5. Въпроси от страна на народни представители, включително и въз основа на становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации – до 3 минути.

6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 3 минути на въпрос.

7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от закона нравствени и професионални качества на всеки кандидат за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество въз основа на минимални критерии, като:

 – да не се е облагодетелствал в лично качество или негови близки от длъжността, която заема;

 – да не е бил в конфликт на интереси по отношение на действия, които е извършвал;

 – да не е участвал в корупционни схеми;

 – с действията или бездействията си да не е уронвал престижа на съответната професия;

 – да няма неплатени публични задължения;

 – да не е придобил имущество, за което не е установен законен източник;

 – да не е имал дисциплинарни производства, завършили с налагането на дисциплинарно наказание – уволнение.

8. Заседанието на Комисията по правни въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията изготвя доклад от изслушването, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

IV. Подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

1. Комисията по правни въпроси изготвя Проект за решение за приемане на Процедурни правила за провеждане на избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател, и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание, към него се прилага списък на кандидатите, подредени по азбучен ред според личните имена на кандидатите.

Комисията по правни въпроси предлага изборът на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател, да се проведе в пленарната зала на 7 март 2013 г.

2. Заседанието на Народното събрание за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател, се предава пряко в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното съб­рание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Приложение № 1 към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата............................................................................................................,

с ЕГН .................................., л.к. № ............................................., изд. на ................ от МВР         

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Декларатор:

Приложение № 2 към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Долуподписаният/ата............................................................................................................,

с ЕГН .................................., л.к. № ............................................., изд. на ................ от МВР         

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

2. не съм освобождаван/а от наказателна отговорност за умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание;

3. не съм лишаван/а от правото да заемам определена държавна длъжност или да упражнявам определена професия или дейност.

Декларатор:

 

1006