Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
21/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.; Решение № 11 на Конституционния съд – бр. 98 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г.; Решение № 6 на Конституционния съд – бр. 39 от 2011 г.; Решение № 9 на Конституционния съд – бр. 80 от 2011 г.; изм., бр. 30 и 69 от 2012 г.)

 Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Четиридесет и второто Народно събрание осъществява своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.; Решение № 11 на Конституционния съд – бр. 98 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г.; Решение № 6 на Конституционния съд – бр. 39 от 2011 г.; Решение № 9 на Конституционния съд – бр. 80 от 2011 г.; изм., бр. 30 и 69 от 2012 г.) до приемането на свой правилник, освен ако Народното събрание реши друго. В случаите, в които правилникът изисква регистрация за изборите за 41-во Народно събрание, се прилага регистрацията за изборите за 42-ро Народно събрание.

2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 21 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4292