Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание
25/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 87 и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание:

I. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

1. Предложенията за кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се правят от народни представители в рамките на една седмица от публикуването им в „Държавен вестник“ чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по културата и медиите, придружени с писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:

– автобиография;

– официални документи, доказващи професионален опит в сферата на електронните медии, електронните съобщения, журналистиката, правото или икономиката и обществения авторитет и професионално признание на кандидата;

– декларация (по образец) по чл. 25 от Закона за радиото и телевизията, че кандидатът притежава българско гражданство;

– декларация (по образец) по чл. 26, т. 2 и 3 от Закона за радиото и телевизията;

– копие от диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“;

– свидетелство за съдимост.

2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 25 и 26 от Закона за радиото и телевизията.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията и документите по т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание“ се публикуват на интернет страницата на Комисията по културата и медиите. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.

2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.

III. Изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание относно тяхната визия за работата им в Съвета за електронни медии

1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по културата и медиите.

2. Комисията по културата и медиите изслушва допуснатите кандидати, като поред­ността се определя по азбучен ред според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.

3. Кандидатите се представят от вносител на предложението – до две минути.

4. Лично представяне на кандидата – до пет минути.

5. Въпроси от страна на народни представители – до една минута.

6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до пет минути.

7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на комисията.

8. Комисията изготвя становище от изслушването и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание. Към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред според личните им имена.

IV. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък според личните имена на кандидатите от вносителя на предложението – до две минути.

2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.

4. Кандидатите за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според личните им имена по приложен списък.

5. За избран се смята кандидатът, който е получил най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.

6. В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда ново гласуване между тях при същите условия.

7. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 27 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Приложение № 1

към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 25 от Закона за радиото и телевизията

Долуподписаният/ата ........................................

с ЕГН....................................................................,

л.к. № ............................, изд. на ........................

от МВР .................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм гражданин на Република България

Известна ми е отговорността за даване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

Приложение № 2

към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 26, т. 2 и 3 от Закона за радиото и телевизията

Долуподписаният/ата .........................................

с ЕГН......................................................................,

л.к. № ............................, изд. на ........................

от МВР ..................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм едноличен търговец, собственик на капитала на търговски дружества, съдружник, управител, прокурист или член на ръководни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

2. Не съм бил щатен и нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност.

Известна ми е отговорността за даване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

5242