Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
03/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ, бр. 53 от 2013 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 19 се изменя така:

„19. Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите;“

б) точка 20 се изменя така:

„20. Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси;“

в) създава се т. 23:

„23. Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика.“

2. В ал. 4 думите „Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите“ се заменят с „Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите“.

§ 2. В чл. 17 думите „и парламентарна етика“ се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 11 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5564