Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за утвърждаване на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
02/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за утвърждаване на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Утвърждава Вътрешните правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 4 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила уреждат реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения при Четиридесет и второто Народно събрание, наричана по-нататък „Комисията“.

Чл. 2. Комисията организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за въоръжените сили на Република България, Закона за електронните съобщения, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и настоящите Вътрешни правила.

Чл. 3. В съответствие с българското законодателство Комисията осъществява парламентарен контрол върху:

1. Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);

2. Националната разузнавателна служба (НРС);

3. Националната служба за охрана (НСО);

4. Служба „Военна информация“ – МО;

5. дирекция „Оперативно-технически операции“ – МВР;

6. Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).

Чл. 4. Комисията се представлява от своя председател, а при отсъствието му – от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 5. Комисията провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от нейния председател и по искане най-малко на една трета от членовете є или на председателя на Народното събрание. Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.

Чл. 6. Председателят на Комисията обявява дневния ред за редовните заседания най-малко три дни преди тяхното провеждане по предвидените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание начини. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им.

Чл. 7. Комисията заседава, когато присъстват поне половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките є членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. За заседанията на Комисията се води пълен аудиозапис и стенографски протокол. Членовете на Комисията се подписват в присъствен списък, който се прилага към протокола от заседанието.

Чл. 8. (1) Заседанията на Комисията са закрити. На тях присъстват освен нейните членове и сътрудници единствено лицата, които изрично са поканени за изслушване, и то само за времето, в което се обсъждат темите от дневния ред, които се отнасят до тях.

(2) Народните представители, които не са членове в Комисията, могат да участват в нейните заседания без право да гласуват в съответствие с принципа „необходимост да се знае“ съгласно чл. 39, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация. Не се допускат до заседания на Комисията народни представители, които не са нейни членове, в случаите, в които:

1. Комисията осъществява контрол върху приключили преписки и приключили оперативни дела на службите за сигурност;

2. Комисията изслушва доклади за оперативната работа на службите за сигурност и за състоянието на отделни компоненти на националната сигурност;

3. се провеждат изслушвания във връзка с действията на службите за сигурност относно специфични ситуации, свързани със сигурността на страната, индикации за гражданска война, индикации за преврат, при екстремистки и терористични прояви, масови безредици, масов вандализъм, масови умишлени палежи и грабежи, индикации за умишлени посегателства върху обекти на критичната инфраструктура и други;

4. се обсъжда друга информация, подлежаща на класификация като държавна тайна съгласно приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.

(3) Участието на народните представители, които не са членове на Комисията, в нейни закрити заседания, документите и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от същите. С нарочни решения на комисията отделни нейни заседания могат да бъдат открити.

Чл. 9. Комисията прилага необходимите средства за защита на класифицираната информация, с която работи, включително по време на заседания. Председателят на Народното събрание осигурява защита на залата за заседанията на Комисията, като въвежда мерки срещу подслушване, запис и наблюдение.

Чл. 10. Председателят на Комисията осигурява равен достъп на всеки неин член до цялата разполагаема в Комисията информация.

Чл. 11. Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения:

1. приема становища по годишните доклади и бюджетите на службите за сигурност;

2. обсъжда в предвидените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокове разпределени є от председателя на Народното събрание законопроекти, проекти за решения, декларации и обръщения на Народното събрание и изготвя становища; когато Комисията е водеща по законопроект, тя изготвя докладите за първото и второто му гласуване;

3. регулярно изисква тематични доклади за работата на службите за сигурност и за състоянието на отделните компоненти на националната сигурност;

4. организира изслушвания на настоящи и бивши служители на службите за сигурност, включително на техните ръководители;

5. извършва проверки за спазването на нормативната уредба и спазването на основните човешки права при извършването на операции на службите за сигурност;

6. разглежда и прави препоръки по целесъобразност във всички вътрешни нормативни актове на службите за сигурност, включително на тези, съдържащи класифицирана информация;

7. осъществява предвидения в Закона за специалните разузнавателни средства и в Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по:

а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства;

б) разрешаване и осъществяване на достъп до данните по Закона за електронните съобщения, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни;

8. представя пред Народното събрание ежегодно в срок до 31 май доклад за извършената дейност по чл. 16, ал. 2, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който съдържа обобщени данни за:

а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства;

б) извършените проверки и предложения за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по Закона за електронните съобщения;

9. разглежда сигнали от граждани и техни организации, свързани единствено с нарушения от страна на служители на службите за сигурност, и предложения за подобряване на тяхната работа;

10. сезира прокуратурата и други компетентни органи за противозаконни действия, установени в резултат на проверки на Комисията или на сигнали на граждани;

11. информира обществеността за резултатите от своята контролна дейност чрез писмени становища или изявления пред медиите.

Чл. 12. Комисията упражнява парламентарен контрол върху службите за сигурност за законосъобразност, както и целесъобразността на действията им, базиращи се на действащите стратегически документи за националната сигурност на Република България и сключените международни договори.

Чл. 13. Комисията може да осъществява пълен контрол върху приключили преписки и приключили оперативни дела. Комисията може да упражни контрол за спазване на процедурите, които са предвидени в законите и вътрешни правилници, по текущи оперативни дела на службите за сигурност.

Чл. 14. В работата си Комисията се подпомага от дирекция „Информация и анализ“ в рамките на специализираната администрация на Народното събрание. Взаимодействието на Комисията с дирекцията се осъществява на основата на вътрешна инструкция.

Чл. 15. Председателят на Комисията може да привлича експерти по граждански договори.

Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящите Вътрешни правила са приети от Комисията на основание чл. 16, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и влизат в сила след утвърждаването им от Народното събрание.

§ 2. За неуредените в настоящите Вътрешни правила случаи в работата на Комисията се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

5445