Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
11/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика (ДВ, бр. 56 от 2013 г.)

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 20 и чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

В Решение на Народното събрание от 19 юни 2013 г. за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика (ДВ, бр. 56 от 2013 г.) се правят следните изменения:

В заглавието на решението и т. 1 от него думите „и парламентарна етика“ се заличават.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

5604