Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
12/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и като взе предвид, че:

 – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е стратегически документ за усвояване на средства от Европейския социален фонд;

 – средствата от Европейския социален фонд са насочени към сферите на заетостта, образованието и социалното включване, където през последните четири години има остър недостиг на бюджетни средства;

 – е натрупано изоставане, което поставя България на предпоследно място по усвояване на средствата от фонда;

 – 2013 година е критична за усвояването на средствата за програмния период 2007 – 2013 г. и подготовката на новия програмен период 2014 – 2020 г.,

РЕШИ:

1. Министърът на труда и социалната политика да предприеме спешни мерки за преодоляване на изоставането през последните четири години в усвояването на средства от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

2. Министърът на труда и социалната политика да ускори подготовката на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмния период 2014 – 2020 г. в изпълнение на предварителните условия по проекта за Споразумение за партньорство между България и Европейската комисия за периода 2014 – 2020 г.

3. Министърът на труда и социалната политика да информира Народното събрание за резултатите от предприетите действия по т. 1 и 2 в срок до 10 септември 2013 г.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

5862