Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България
29/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и в изпълнение на т. 4 от Решението на Народното събрание за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката, прието на 20 юни 2013 г.,

РЕШИ:

1. Въз основа на резултатите от Доклада за състоянието на енергетиката в Република България, постъпил на 29.07.2013 г., възлага на министъра на икономиката и енергетиката да предприеме съответните действия по изготвяне на анализ за състоянието на сектор „Енергетика“, както следва:

а) анализ на проблемите при производството на електрическа енергия – по видове първични енергийни източници и технологии на производство;

б) анализ на проблемите при преноса на електрическа енергия и управлението на електроенергийната система, както и на проблемите в механизма на компенсиране на обществения доставчик във връзка с негови задължения към обществото – изкупуване по преференциални цени на електрическата енергия, произведена в резултат на високоефективно комбинирано производство, и на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници на енергия;

в) анализ на проблемите при разпределението на електрическа енергия и съотнасяне на тези проблеми с проблемите при преноса на електрическа енергия;

г) анализ на сключените от производствени централи – държавна собственост, и НЕК – ЕАД, основни договори за доставки и продажби;

д) анализ на сключените от НЕК – ЕАД, дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия, както и на договорите и на заемните споразумения за реализация на инвестиционни намерения за изграждане на нови енергийни обекти за производство на електрическа енергия;

e) анализ на подсектор „Топлоснабдяване“ и проблемите, свързани с кръстосаното субсидиране на топлинната и електрическата енергия;

ж) анализ на подсектор „Газоснабдяване“ и на инфраструктурните проекти в областта на преноса и транзита на природен газ на територията на Република България;

з) анализ на причините, довели до влошаване на енергийната ефективност в България, и прогноза за развитието на енергопотреблението до 2020 г.

2. Анализът по т. 1 да се подготви и представи на Народното събрание в срок до три месеца от деня на приемане на решението.

3. Въз основа на резултатите и оценките от анализа съответните компетентни държавни органи да извършат проверка за финансовото и икономическото състояние на предприятията от сектор „Енергетика“, като при установяване на нарушения да се потърси отговорност на съответните длъжностни лица.

4. В срок до 9 месеца от деня на приемане на решението министърът на икономиката и енергетиката да разработи проекти на нова енергийна стратегия по чл. 3, ал. 2 от Закона за енергетиката и Национална стратегия по енергийна ефективност по чл. 3, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, а Министерският съвет да внесе проектите на стратегии за приемане в Народното събрание.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 4 септември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6849