Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г.
29/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.07.2012 г. – 31.12.2012 г.

 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Приема за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.07.2012 г. – 31.12.2012 г.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 12 септември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Михаил Миков

6982