Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г.
19/12/2013

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. В Решението за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г. (ДВ, бр. 97 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1.1. Създава се нова т. 2:

„2. Комисията изготвя анализ на проблемите, свързани с партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.

1.2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.

2. Удължава с два месеца срока на действие на Временната анкетна комисия.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 20 декември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

9612