Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
19/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, прието на 18 февруари 2015 г.,

РЕШИ:

1. Изменя Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 62 от 2013 г.), като в т. 1 думите „12 февруари 2015 г.“ се заменят с „избиране на нов управител на Националната здравноосигурителна каса“.

2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 20 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

1257