Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
05/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата и представяне на документите им.

1. Предложение за кандидат за председател на Сметната палата се прави от парламентарните групи или от народни представители, нечленуващи в парламентарна група. Предложението се внася в писмена форма до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.

2. Предложението за кандидати за заместник-председатели се прави от председателя на Сметната палата. Управителният съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, съответно управителният съвет на Института на вътрешните одитори в България, прави предложение до председателя на Сметната палата за кандидат за член на Сметната палата в 5-дневен срок от решението за избиране на председател. Предложението за заместник-председатели и членове се внася в писмена форма от председателя на Сметната палата до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от решението за избиране на председател.

Предложението за кандидат за председател на Сметната палата, за заместник-председатели и за членове се придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;

в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;

г) свидетелство за съдимост;

д) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за професионален стаж в областта на одита, административното и финансовото право, финансовия контрол, финансите или счетоводството не по-малко от 15 години;

e) декларация по образец – приложение № 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Сметната палата;

ж) предложение от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, съответно от управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България, по чл. 15, ал. 1 от Закона за Сметната палата – за членовете на Сметната палата; към предложението се прилага извлечение от протокола на заседанието на съответния управителен съвет за вземане на решение за предлагане на кандидат за член на Сметната палата.

II. Публично оповестяване на документите.

Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването.

Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.

Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Изслушване на кандидата.

1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността, за която е предложен.      

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатът се представя от вносителя на предложението – до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Лично представяне на кандидата и на неговата концепция за дейността на Сметната палата с оглед на длъжността, за която е предложен – до 10 минути.

5. Представяне в резюме на становищата и въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако такива са представени – до две минути всяко.

6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.

7. Въпроси от страна на народните представители – до две минути.

8. Отговор на кандидата по поставените от страна на народните представители въпроси – до 10 минути.

9. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.

10. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

11. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидата. Ако са изслушани няколко кандидати за дадена длъжност, Комисията изготвя доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена, и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект за решение за избор на всеки кандидат за съответната длъжност в дадения държавен орган.

IV. Избор на кандидат за председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата от Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.

7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 5 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

Приложение № 1 към решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..........................................,

с ЕГН …………………………,л.к. № ……………………...,

изд. на …...………………   от МВР ….........................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността ………………………………………………………………...

                                                                 Декларатор: .........................

Приложение № 2 към решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата.......................................,

с ЕГН …………………………, л.к. № ……………………...,

изд. на …...……………… от МВР                                

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 – 4 от Закона за администрацията през последните три години, предхождащи избора.

2. Не съм лишаван от правото да заемам определена длъжност или да упражнявам определена професия.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

                                                                Декларатор: ....................

1663