Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)
29/01/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)

Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 114, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)

Народното събрание, като се ръководи от:

 – необходимостта от предприемането на активни действия с цел преодоляване негативните последици от икономическата криза, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и постигане на високи нива на заетост;

 – значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България и постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“;

 – стремежа за утвърждаване на Европейския съюз като единно икономическо про­странство и като пространство на свобода, сигурност и правосъдие;

 – нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на устойчивото социално и екологично развитие;

 – спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес,

реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по глава единадесета от чл. 114 до чл. 117 включително от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните дейности на европейските институции и европейски инициативи:

1. Преглед в средата на периода на Стратегията „Европа 2020“.

В сферата на юридическите въпроси

2. Предложение за междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество.

В сферата на свободата, сигурността и правосъдието

3. Законодателна инициатива за завършване на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека.

4. Законодателна или незаконодателна инициатива относно Европейската програма за миграцията.

5. Незаконодателна инициатива относно Европейската програма за сигурност.

6. Предложение на Комисията за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура.

7. Инициативи, свързани с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

8. Инициативи в сферата на борбата с тероризма:

• Дискусия по възможността за изменение на европейското законодателство (Рамковото решение за борба с тероризма) с оглед въвеждането на адекватни санкции и възможности за наказателно преследване на терористи;

• Директива на ЕС относно резервационните данни на пътниците (PNR Директива);

• Инициативи за подобряване на техническите характеристики на европейските системи и база данни при наличие на ясна и подробна последваща процедура за действия след установяване на чуждестранни бойци.

9. Многогодишна стратегическа програма на Съюза в областта на правосъдието и вътрешния ред за периода 2015 – 2019 г., след изтичането на Стокхолмската програма 2010 – 2014 (незаконодателен акт).

10. Инициатива за „Интелигентни граници“:

• Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (EES) за регистриране на данните относно влизането и излизането на гражданите на трети страни, преминаващи външните граници на държавите – членки на ЕС;

• Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за регистрирани пътници (RTP).

В сферата на финансите

11. Съюз на капиталовите пазари – План за действие за подобряване на финансирането на икономиката чрез по-ефективни пазарни инструменти за финансиране, включително и работа за изграждане на рамка за висококачествена секюритизация.

12. Рамка за разрешаване на проблемите на финансовите институции, които не са банки.

13. Предложение за Директива с цел да се предвиди задължителен обмен на информация по отношение на трансграничните режими.

14. План за действие относно усилията за борба с укриването на данъци и данъчни измами, включително съобщение за подновен подход за корпоративното данъчно облагане в единния пазар в контекста на развитието в световен план.

В сферата на икономиката и вътрешния пазар

15. Пакет от мерки за задълбочаване на икономическия и паричен съюз.

16. План за инвестиции за Европа: Последващи законодателни мерки.

17. Пакет за цифровия единен пазар (ЦЕП).

18. Стратегия за вътрешния пазар на стоки и услуги.

19. Търговска и инвестиционна стратегия за работни места и растеж.

В сферата на труда и социалната политика

20. Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите: насърчаване на привличането към пазара на труда и пригодността за заетост.

21. Мониторинг на Гаранцията за младежта на европейско ниво в рамките на Европейския семестър през 2015 г.

22. Реформиране на мрежата от Европейски служби за заетост с цел подобряване на достъпа до възможности за заетост в чужбина, качеството на консултантските дейности и разширяване обхвата на схемите за млади работници.

В сферата на външната дейност

23. Съобщение относно европейската политика за съседство.

В сферата на транспорта

24. Пакет от мерки за въздухоплаването.

В сферата на климата, енергетиката и околната среда

25. Стратегическа рамка за енергийния съюз.

26. Съобщение за пътя към Париж – многостранен отговор на изменението на климата.

27. Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО.

28. Законодателни предложения за изпълнение на Рамката за политиките на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката за периода от 2020 до 2030 г.

В сферата на земеделието

29. Предложение за Регламент за замяна на Регламент (ЕО)  № 1006/2008 разрешение на риболова.

30. Преглед на процеса за вземане на решение относно ГМО.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 26 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2279