Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.
27/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка с чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 27 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2365