Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
10/06/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка и представяне на документите им.

1. Предложение за кандидат за управител на Българската народна банка се прави от парламентарните групи или от народни представители, нечленуващи в парламентарна група. Предложението се внася в писмена форма до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.

2. Предложението за кандидат за управител на Българската народна банка се придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;

в) документи, удостоверяващи професионализма на кандидата в областта на икономиката, финансите и банковото дело (диплома за завършено висше образование, удостоверения, препоръки за заемани длъжности и придобити специализации в сферата на икономиката, финансите и банковото дело и други подобни);

г) свидетелство за съдимост;

д) декларация по образец – приложение № 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 4, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за Българската народна банка.

II. Публично оповестяване на документите.

Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването.

Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.

Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Изслушване на кандидата.

1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността, за която е предложен.

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатът се представя от вносителя на предложението – до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Лично представяне на кандидата и на неговата концепция за дейността на Българската народна банка – до 20 минути.

5. Представяне в резюме на становищата и въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ако такива са представени – до две минути всяко.

6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.

7. Въпроси от страна на народните представители – до две минути.

8. Отговор на кандидата по поставените от страна на народните представители въпроси – до 10 минути.

9. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.

10. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

11. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 ПОДНС доклад от изслушването на кандидата. Ако са изслушани няколко кандидати за дадена длъжност, комисията изготвя доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена, и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки кандидат за управител на Българската народна банка.

IV. Избор на кандидат за управител на Българската народна банка от Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за управител на Българската народна банка, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.

7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 10 юни 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

Приложение № 1

към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ........................................................................................................................., 

    с ЕГН ……………………, л. к. № ………......................, изд. на …...…..................... от МВР …………….....................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/а да бъда предложен/а за длъжността.................................…………………………………………........

Декларатор: ....................

Приложение № 2

към решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ............................................................................................................................

    с ЕГН ……………………, л. к. № ………......................., изд. на …...…..................... от МВР ……………......................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не съм лице:

– обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;

– което е било през последните две години, предхождащи датата на решение за обявяване на търговско дружество или кооперация в несъстоятелност, член на техен управителен или контролен орган;

– което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация с изключение на дружества, в които Българската народна банка има участия;

– което е съпруг или съпруга или се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително с друг член на управителния съвет на Българската народна банка.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: ....................

4023