Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за структурни промени в Министерския съвет на Република България
17/12/2018

 


РЕШЕНИЕ

за структурни промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.)

РЕШИ:

1. Закрива Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 във връзка с приключване на ротационното Трио председателство Естония – България – Австрия (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.), считано от 1 януари 2019 г.

2. В т. 2 от Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.) думите „Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“ се заличават.

3. Възлага на Министерския съвет в двумесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка със закриването на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. 

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 декември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

11260