Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.
06/03/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на

незаконно придобитото имущество през 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 март 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

1904