Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
07/03/2019

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

I. Предлагане на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, и представяне на документите му

1. Предложението за кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, се внася в писмена форма от управителя на Българската народна банка до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 3-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.

2. Предложението за кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, се придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;

б) декларация по чл. 11, ал. 2 от Закона за Българската народна банка – приложение № 2 към решението;

в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 3 към решението;

г) подробна автобиография;

д) документи, удостоверяващи професионализма на кандидата в областта на икономиката, финансите и банковото дело (диплома за завършено висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; документи за трудов и/или служебен стаж; удостоверения или сертификати за придобити квалификации; препоръки, свързани със заемани длъжности; придобити специализации в сферата на икономиката, финансите и банковото дело; други подобни).

3. Обстоятелствата по чл. 11, ал. 4, т. 1 от Закона за Българската народна банка се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложението заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 8 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.

3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

4. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по бюджет и финанси.

2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на кандидата

1. Преди да изслуша предложения кандидат, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка – до 10 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. Кандидатът представя концепция за дейността му като подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка – до 20 минути.

5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направеното предложение. Народните представители поставят своите въпроси към кандидата – до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към кандидата от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.

6. Председателят на Комисията по бюджет и финанси представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко.

7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути.

8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответен компетентен орган.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидата. Към доклада се прилага проект на решение за избор на кандидата за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка.

11. Отказът на кандидата от участие в изслушването прекратява процедурата.

V. Избор на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, от Народното събрание

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.

2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси.

3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.

6. Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 11, ал. 4, т. 2 – 5 и чл. 12, ал. 5 от Закона за Българската народна банка по образец съгласно приложение № 4 към решението.

2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 подуправителят – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 8 март 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Приложение № 1 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ...........................................

.........................................., ЕГН ………......……………,

л. к. № …………………., изд. на .............................…

от МВР …………….....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за

длъжността ……………..…….......................................

..................................................................................

Декларатор: ....................

Приложение № 2 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ...............................................

.............................................., ЕГН ………......……………,

л. к. № …………………., изд. на ...........................…...…

от МВР …………….........................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм български гражданин.

Декларатор: ....................

Приложение № 3 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ..............................................

............................................, ЕГН ………......……….……,

л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…

от МВР ……………........................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Декларатор: ....................

Приложение № 4 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 11, ал. 4, т. 2 – 5 и чл. 12, ал. 5 от Закона за Българската народна банка

Долуподписаният/ата ............................................

............................................, ЕГН ………......……………,

л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…

от МВР ……………........................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм лице:

1. обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;

2. което е било през последните две години, предхождащи датата на решение за обявяване на търговско дружество или кооперация в несъстоятелност, член на техен управителен или контролен орган;

3. което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация с изключение на дружества, в които Българската народна банка има участия;

4. което е съпруг или съпруга, или се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително с друг член на управителния съвет на Българската народна банка;

5. което извършва друга дейност, за която има забрана по смисъла на чл. 12, ал. 5 от Закона за Българската народна банка.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ………………….         Декларатор: ………………

Приложение № 5 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата ............................................

........................................, ЕГН ………......………...……,

л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…

от МВР …………….......................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата ……......./....………/………… г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………........................…….

...........................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ………………….        Декларатор: ………………

1725