Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
15/03/2019

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с Решение на Народното събрание за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 17 от 2019 г.)

РЕШИ:

Избира Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 март 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

1930