Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка
22/03/2019

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 12, ал. 7 от Закона за Българската народна банка

РЕШИ:

Освобождава Димитър Иванов Костов като подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 22 март 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

2190