Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията
07/04/2016

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Прекратява процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, започнала с Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание, прието на 24 февруари 2016 г. (ДВ, бр. 16 от 2016 г.).

2. Във връзка с откриване на нова процедура за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията Комисията по икономическа политика и туризъм в едноседмичен срок от приемане на това решение да внесе проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 май 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3742