Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ
23/11/2017

 


РЕШЕНИЕ

за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, като се основава на суверенното си право да гарантира енергийната сигурност и независимост на страната,

РЕШИ:

1. Подкрепя приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 – БЕХ Газ по реда на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1/2003 без признаване на твърдените нарушения и без поемане на отговорност за тях, като бъдат изпълнени задълженията, произтичащи от евентуално забранително решение, включително относно евентуална финансова санкция.

2. Задължава да бъдат предприети всички необходими действия за защита на интересите на Република България и дружествата „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, и „Булгаргаз“ – ЕАД, включително действия за обжалване на евентуално забранително решение.

3. Възлага на министъра на енергетиката да извърши необходимото за изпълнение на решенията по т. 1 и 2.

4. Възлага на ресорния заместник министър-председател контрола по изпълнение на решението.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 24 ноември 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9037