Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
10/05/2018

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България.

2. Министерският съвет на Република България да извърши задълбочен анализ относно изпълнението на заложените цели на правителството в приетата Стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България, приета с Решение № 426 от 11 юни 2003 г. и одобрена от Народното събрание на 29 юли 2003 г. Обект на анализа и оценка трябва да бъдат постигнатите технически, икономически и социални параметри. Срок – 31 декември 2018 г.

3. Министерският съвет на Република България да ревизира ПМС № 181 „за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност“ в частта му сектор „Енергетика“, включвайки основни активи и дейности на електроразпределителните предприятия. Срок – 31 декември 2018 г.

4. Службите за сигурност да предоставят детайлен анализ на действията си по планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България по отношение на своевременното и качествено информиране на компетентните органи на изпълнителната власт. Анализът да бъде предоставен за обсъждане на парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

5. Българската народна банка да предостави по надлежния ред на Народното събрание информация относно поетите финансови ангажименти от български банки относно предстоящата сделка с „Инерком България“ – ЕАД, за придобиване на активите на ЧЕЗ България в страната.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 май 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5156