Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
12/09/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, чл. 4 от Закона за Конституционен съд и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

І. Предлагане на кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България и представяне на документите им.

1. Предложенията за кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание се правят от народни представители в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по правни въпроси в 14-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.

2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:

– писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;

– подробна автобиография;

– копия от диплома за завършено висше юридическо образование и удостоверение за юридическа правоспособност;

– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 147, ал. 3 от Конституцията на Република България;

– писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 2 към решението;

– декларация по образец, свързана с изискванията за гражданство по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционен съд – приложение № 3 към решението.

ІІ. Публично оповестяване на документите.

1. Предложенията заедно с документите по раздел І се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се името и мотивите на народния представител, предложил съответния кандидат. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите могат да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по правни въпроси въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по правни въпроси, или по електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по правни въпроси.

2. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.

ІV. Проверка за допускане на кандидатите за изслушване.

1. В тридневен срок от постъпване на документите Комисията по правни въпроси изпраща в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България за проверка на гражданството.

2. Комисията по правни въпроси на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността съдия в Конституционния съд на Република България.

3. В случай, че Комисията по правни въпроси установи, че кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок до 2 дни от уведомлението.

4. До изслушване не се допускат кандидатите, които не са представили документите по раздел І, т. 2 или не отговарят на изискванията за заемане на длъжността съдия в Конституционния съд на Република България.

5. След извършване на проверката Комисията по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване, по азбучен ред според собствените им имена и го публикува на интернет страницата на Народното събрание.

V. Изслушване на предложените кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България.

1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

2. Комисията по правни въпроси изслушва вносителя на предложението, като кандидатът се представя в изложение до 2 минути.

3. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи вижданията си относно правомощията и дейността на Конституционния съд в изложение до 10 минути.

4. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.

5. След изчерпване на зададените въпроси на кандидата се предоставя възможност за отговор в изложение до 3 минути.

6. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

7. Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена, и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България.

VІ. Избор на съдия в Конституционния съд на Република България от Народното събрание.

1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват предложените кандидати.

2. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване.

3. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно и се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.

7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

VІІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел VІ избраният съдия в Конституционния съд на Република България от Народното събрание подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 147, ал. 5 от Конституцията на Република България по образец – приложение № 4 към решението.

2. При промяна на декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 се подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец – приложение № 5 към решението.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 септември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Приложение № 1

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата……………………………………………………………….

с ЕГН .........…............…………., л. к. №……………………………………,

изд. на …...……...............…… от МВР ......................……………,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за ………………………………...............................................................

.............… г.                                                                          Декларатор: .......................

Приложение № 2

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата……………………………………………………………….

с ЕГН .........…............…………., л. к. №……………………………………,

изд. на …...……...............…… от МВР ......................……………,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

.............… г.                                                                          Декларатор: .......................

Приложение № 3

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционен съд

Долуподписаният/ата……………………………………………………………….

с ЕГН .........…............…………., л. к. №……………………………………,

изд. на …...……...............…… от МВР ......................……………,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм български гражданин и нямам друго гражданство.

.............… г.                                                                          Декларатор: .......................

Приложение № 4

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 147, ал. 5 от Конституцията на Република България

Долуподписаният/ата……………………………………………………………….

с ЕГН .........…............…………., л. к. №……………………………………,

изд. на …...……...............…… от МВР ......................……………,

в качеството си на съдия в Конституционния съд на Република България

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. не съм в представителен мандат;

2. не заемам държавна или обществена длъжност;

3. не членувам в политическа партия или синдикат;

4. не упражнявам свободна, търговска или друга платена професионална дейност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

.............… г.                                                                          Декларатор: .......................

Приложение № 5

към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата……………………………………………………………….

с ЕГН .........…............…………., л. к. №……………………………………,

изд. на …...……...............…… от МВР ......................……………,

в качеството си на съдия в Конституционния съд на Република България

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата ……………….. г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:

……………………………………………………………………………………

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

.............… г.                                                                          Декларатор: .......................

8328