Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
08/10/2018

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 34в от Закона за специалните разузнавателни средства

РЕШИ:

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

I. Предлагане на кандидати за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и публично оповестяване на документите.

1. Предложенията за кандидати за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се правят от парламентарни групи. В предложенията се отбелязва, ако кандидатът се предлага и за председател или заместник-председател. Предложенията се внасят в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения в 10-дневен срок от приемането на тези правила.

2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи:

 – писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;

 – подробна професионална автобиография;

 – копие от лична карта и от дипломa за завършено висше образование, заверени от кандидата;

 – документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж, съгласно чл. 34в, ал. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства;

 – медицинско свидетелство, че лицето не страда от психическо заболяване.

3. Предложенията и документите по т. 2 се публикуват в срок до един работен ден от получаването им на интернет страницата на Народното събрание.

4. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, или по електронен път на електронна поща: kkss@parliament.bg, не по-късно от 7 дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Становищата и въпросите се публикуват в срок до един работен ден след получаването им на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

II. Проверка за допустимост на кандидатите.

1. Комисията на заседание проверява дали са представени всички необходими документи по раздел I, т. 2 и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за дееспособност, гражданство и стаж по Закона за специалните разузнавателни средства. Решението за допуснатите кандидати се публикува в срок до един работен ден на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

2. Когато комисията установи, че кандидатът не отговаря на изискванията за дее­способност и стаж по Закона за специалните разузнавателни средства, уведомява вносителя на предложението. Нови предложения могат да се правят в срок три работни дни от уведомлението.

3. В срок два работни дни от публикуване на решението на комисията за допуснатите кандидати всеки кандидат лично предава на служителя по сигурността на информацията в отдел „Сигурност на информацията“ на Народното събрание:

3.1. заверено копие от валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“, или

3.2. документи за проучване за надеждност съгласно чл. 148, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ):

 – писмено съгласие на кандидата за провеждане на проучване по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ – приложение № 2 или 3 към решението;

 – нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, подписана и заверена пред нотариус – приложение № 4 към решението;

 – съгласие във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции – приложение № 5 към решението;

 – собственоръчно попълнен въпросник за ниво за достъп до класифицирана информация „Строго секретно“ – приложение № 6 към решението;

 – снимка 4 х 3,5 см – 1 брой.

4. На кандидатите за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, които нямат валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“, се извършва проучване за надеждност. Документите по раздел II, т. 3.2 на кандидатите се изпращат на Държавна агенция „Национална сигурност“, която извършва специално проучване по смисъла на ЗЗКИ в едномесечен срок.

5. Резултатите от проучването се публикуват в еднодневен срок от постъпването им на интернет страницата на Народното събрание.

III. Изслушване на допуснатите кандидати за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

1. Предложенията за кандидати за членове на Националното бюро се разглеждат от комисията в 7-дневен срок от получаването на информацията от Държавна агенция „Национална сигурност“. Комисията уведомява вносителя на предложението, когато констатира, че кандидатът не отговаря на изискванията на закона. Нови предложения могат да се правят в 7-дневен срок от уведомлението. Новите предложения, представянето, публичното оповестяване на документите, изслушването и изборът се извършват по реда и сроковете на тези правила.

2. Комисията изготвя списък на кандидатите за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, които отговарят на изискванията на Закона за специалните разузнавателни средства. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

3. Изслушването на допуснатите кандидати се провежда в 7-дневен срок от публикуване на списъка на кандидатите на открито заседание на комисията, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

4. Комисията изслушва кандидати по поредността им в списъка.

5. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до две минути.

6. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да изложи мотивацията си за заемане на длъжността в изложение до 10 минути за всеки кандидат.

7. Народните представители, членове на комисията, в рамките до две минути могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации.

8. На всеки кандидат се предоставя право на отговор до две минути на въпрос.

9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията в 7-дневен срок от провеждането на изслушването внася в Народното събрание обобщен доклад, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилагат и проекти на решения за избор на членове, председател и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.

IV. Избор на членове, председател и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.

2. Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения представя докладa за проведеното изслушване.

3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по поредността им в списъка, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до две минути.

4. Разискванията по представените кандидатури се провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.

7. Народното събрание избира от членовете на бюрото председател и заместник-председател.

8. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

9. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, както и в случаите, когато не са внесени кандидатури, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

V. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел IV избраните председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства подават декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество съгласно приложение № 7 към решението.

2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят, заместник-председателят и членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства подават декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 8 към решението.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 25 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Приложение № 1  към раздел I, т. 2 от Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата................................................... ,

ЕГН ................................, л. к. № ..................................... ,

изд. на ..…………........................................ .............. от МВР,

с постоянен адрес: .............................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за

длъжността.....................................................................

на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Дата:                          Декларатор:..............................

Приложение № 2  към раздел II, т. 3.2 от Решението

СЪГЛАСИЕ

на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ

ПОДПИСАНИЯТ .........................................................

от ........................, ул. ......................................................... ,

с л. к. № ......................., изд. от .........................................

на ................................., ЕГН ............................................. ,

с настоящото ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за започване на проучването ми за надеждност.

На основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия ДАВАМ СЪГЛАСИЕ да ми бъде извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Дата:                      Подпис: ...........................

                                  (име и фамилия)

Място:

Забележка. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени до 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.

Приложение № 3  към раздел II, т. 3.2 от Решението

СЪГЛАСИЕ

на основание чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ

Подписаният/ата ..........................................................

от ..................................., ул. .............................................. ,

с л. к. № ..........................., изд. от .....................................

на ........................................ , ЕГН ......................................,

ДАВАМ СЪГЛАСИЕ да започне процедурата

по ....................................................................................

                   (обикновено/разширено/специално)

проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация

до ниво .................................................................................

................................................................................................

            (поверително/секретно/строго секретно)

Дата:                      Подпис: ...........................

                                  (име и фамилия)

Място:

Забележка. Настоящото съгласие се дава само от лица, родени след 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в един екземпляр.

Приложение № 4  към раздел II, т. 3.2 от Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

От__________________________________________ ,

        (наименование на задълженото лице)

№ от НДР/ЕГН _________________________________ ,

БУЛСТАТ______________________________________ ,

Седалище_______________________________________ ,

Адрес на управление/постоянен адрес: ______________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

(държава, област, община, град (село), ул. №, ж.к., бл., вх., ап.)

На основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 147, ал. 1, буква „д“ и чл. 148, ал. 3 от ППЗЗКИ в качеството ми на задължено лице давам изричното си писмено съгласие конкретните индивидуализиращи данни, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, да бъдат предоставени от орган на Националната агенция за приходите на Държавна агенция „Национална сигурност“ във връзка със и само за нуждите на обикновено/разширено/специално проучване съгласно чл. 48, ал. 5/чл. 49, ал. 3 от ЗЗКИ.

Дата: ..........................       ДЕКЛАРАТОР: .....................

гр. .............................                               (подпис)

Забележки: 1. Декларацията се представя пред компетентния проучващ орган в два екземпляра, първият от които е оригинал, а вторият – копие, заверено от декларатора с „Вярно с оригинала“.

2. Когато съгласието се заявява лично пред органа на Националната агенция за приходите, лицето полага подписа си в момента на подаване на декларацията пред съответния орган на Националната агенция за приходите.

Приложение № 5  към раздел II, т. 3.2 от Решението

СЪГЛАСИЕ

от ................................................................................... ,

                     (трите имена)

ЕГН ......................................................................................

На основание чл. 42, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции давам изрично писмено съгласие да бъдат предоставени сведения на Държавна агенция „Национална сигурност“ за авоарите, операциите по сметките и влоговете ми във връзка със и само за нуждите на извършване процедурата по специално проучване съгласно чл. 49, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.

Дата: ..........................         ДЕКЛАРАТОР: .....................

гр. .............................                                 (подпис)

Приложение № 6  към раздел II, т. 3.2 от Решението

                                         Приложение № 2 към чл. 47 и чл. 48 от ЗЗКИ

 

ВИЖ приложението


Приложение № 7  към раздел V, т. 1 от Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 25 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата ................................................. ,

ЕГН ..........................., л. к. № .......................................... ,

изд. на . …...………… от МВР .............................................. ,

в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност:

(изписва се институцията и  заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо висша публична длъжност.

II. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо висша публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ....................            Декларатор: ......................

Приложение № 8  към раздел V, т. 2 от Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата ................................................. ,

ЕГН …………………....., л. к. № .............................................. ,

изд. на ……………………. от МВР ........................................... ,

в качеството си на ..............................................................

                              (длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

към дата …………………. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

(описват се предприетите действия за отстраняване на несъвместимостта и/или настъпилите промени в декларираните обстоятелства)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ....................            Декларатор: ......................

9557