Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза COM(2019) 192 24/04/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ЗА 2017 ГОДИНА, ПОЛЗВАЩА СЕ С ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС COM(2019) 188 23/04/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на измененията на посочената конвенция ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим, по отношение на измененията на посочената конвенция COM(2019) 189 23/04/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 ГОДИНА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 ОТНОСНО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 ГОДИНА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 ОТНОСНО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНКСОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ COM(2019) 183 16/04/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ По-ефикасно вземане на решения в областта на социалната политика: определяне на области, в които да се премине към засилено използване на гласуването с квалифицирано мнозинство ПРИЛОЖЕНИЯ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ По-ефикасно вземане на решения в областта на социалната политика: определяне на области, в които да се премине към засилено използване на гласуването с квалифицирано мнозинство COM(2019) 186 16/04/2019
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Европейският съюз, Латинска Америка и Карибският басейн — с обединени сили за общо бъдеще JOIN(2019) 6 16/04/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ По-добро регулиране: преглед и запазване на ангажимента ни {SWD(2019)156} COM(2019) 178 15/04/2019
COM (2019) 300 COM(2019) 300 15/04/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Освобождавания, предоставени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 COM(2019) 179 12/04/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по географските означения, създадена по силата на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния ? правилник ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по географските означения, създадена по силата на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния ? правилник COM(2019) 181 12/04/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Препоръка на Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда {SWD(2019)154} {SWD(2019)155} COM(2019) 169 11/04/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2019/274 относно подписването, от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/274 относно подписването, от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия COM(2019) 194 11/04/2019
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Трети годишен доклад относно Механизма за бежанците в Турция COM(2019) 174 10/04/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) COM(2019) 173 10/04/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) ПРИЛОЖЕНИЯ към предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) COM(2019) 171 10/04/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Съюза и временно прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) COM(2019) 172 10/04/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конвенцията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан по отношение на подаденото от Обединеното кралство заявление за присъединяване към посочената конвенция COM(2019) 184 10/04/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането и въздействието върху околната среда и функционирането на вътрешния пазар на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО COM(2019) 166 09/04/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА за изпълнението на стратегическия план за действие в сектора на акумулаторните батерии: Изграждане на стратегическа верига за създаване на стойност в сектора на батериите в Европа ПРИЛОЖЕНИЕ към Доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка Изграждане на стратегическа верига за създаване на стойност в сектора на батериите в Европа COM(2019) 176 09/04/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад за напредъка в областта на възобновяемата енергия COM(2019) 225 09/04/2019