Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2015 г. относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса COM(2019) 79 13/02/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно имплицитните задължения с потенциално въздействие върху публичните бюджети COM(2019) 81 13/02/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на шестдесет и втората сесия на Комисията за упойващите вещества, във връзка с добавянето на вещества в списъците към Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества COM(2019) 77 12/02/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза COM(2019) 88 12/02/2019
COM (2019) 74 COM(2019) 74 11/02/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 и 128 на ООН, по отношение на предложението за изменение на консолидирана резолюция R.E.5, по отношение на предложенията за четири нови правила на ООН и по отношение на предложението за изменение на списък 4 към Споразумението от 1958 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 и 128 на ООН, по отношение на предложението за изменение на консолидирана резолюция R.E.5, по отношение на предложенията за четири нови правила на ООН и по отношение на предложението за изменение на списък 4 към Споразумението от 1958 г. COM(2019) 80 11/02/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на делегирането, предоставено на Комисията с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета COM(2019) 76 11/02/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно междинната оценка на програма „Митници 2020“ {SWD(2019)14} COM(2019) 57 07/02/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинна оценка на програма „Фискалис 2020“ {SWD(2019)15} COM(2019) 59 07/02/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден по силата на Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с изменението на някои разпоредби на Протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден по силата на Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с изменението на някои разпоредби на Протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество COM(2019) 58 07/02/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Шести доклад относно наблюдението на развитието на железопътния пазар {SWD(2019)13} COM(2019) 51 06/02/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конференцията на страните във връзка с измененията на приложение ІІІ към Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди COM(2019) 54 06/02/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на деветото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А и Б COM(2019) 52 06/02/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно трансграничния достъп до електронни доказателства за целите на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ПРИЛОЖЕНИЕ към препоръката за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно трансграничния достъп до електронни доказателства за целите на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси COM(2019) 70 05/02/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕО) № 1921/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за предоставянето на статистически данни за разтоварванията на рибни продукти в държави членки COM(2019) 47 05/02/2019
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за функционирането на Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните насаждения COM(2019) 50 05/02/2019
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на участието в преговори по втори допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство (CETS № 185) ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръката за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на участието в преговори по втори допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство (CETS № 185) COM(2019) 71 05/02/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на приемането на изменение 17 на приложение 13 COM(2019) 72 04/02/2019
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [Регламент (ЕС) № 575/2013 за капиталовите изисквания (РКИ) и Директива 2013/36/ЕС (ДКИ IV)] ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [Регламент (ЕС) № 575/2013 за капиталовите изисквания (РКИ) и Директива 2013/36/ЕС (ДКИ IV)] COM(2019) 39 04/02/2019
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите COM(2019) 38 04/02/2019