Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Втори доклад за напредъка при изпълнението на стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците {SWD(2018)380} COM(2018) 549 20/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз на срещата на участниците в Споразумението за официално подкрепяните експортни кредити COM(2018) 542 19/07/2018
COM (2018) 556 COM(2018) 556 19/07/2018
COM (2018) 547 COM(2018) 547 19/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2009/1013/ЕС за даване на разрешение на Австрия да продължи да прилага мярка за дерогация от членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 539 18/07/2018
COM (2018) 543 COM(2018) 543 18/07/2018
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Гамбия и на съответен протокол ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за Решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Гамбия и на съответен протокол COM(2018) 541 17/07/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно развитието на единното свързване на пазарите за ден напред и в рамките на деня в държавите членки и развитието на конкуренцията между номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията (Регламента за разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (РПСУП) {SWD(2018)376} COM(2018) 538 16/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Испания да прилага намалена ставка на акциза върху електроенергията, която се доставя пряко на плавателните съдове при престоя им в пристанища, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО COM(2018) 535 16/07/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на количественото ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах COM(2018) 533 16/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност COM(2018) 532 13/07/2018
Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с Рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и със създаването на подкомитети и специализирани работни групи и приемането на техните мандати ПРИЛОЖЕНИЯ към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с Рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и със създаването на подкомитети и специализирани работни групи и приемането на техните мандати JOIN(2018) 21 13/07/2018
COM (2018) 540 COM(2018) 540 12/07/2018
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно проекта за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз, представен от Съда на 26 март 2018 г. COM(2018) 534 11/07/2018
C(2018) 4495 11/07/2018
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. Отмяна на резерва, свързан с подкрепата за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), увеличаване на средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и за хуманитарната помощ за други неотложни действия и изменение на щатното разписание на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) в контекста на инициативата WiFi4EU COM(2018) 537 10/07/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разработването, валидирането и правното приемане на алтернативни методи за изпитване върху животни в сферата на козметичните продукти (2015—2017 г.) COM(2018) 531 10/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия, Кипър, Люксембург, Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца COM(2018) 526 06/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца COM(2018) 527 06/07/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца COM(2018) 530 06/07/2018