Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2018) 304 COM(2018) 304 18/05/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за безопасност на гражданското въздухоплаване ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване на споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за безопасност на гражданското въздухоплаване COM(2018) 309 18/05/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за безопасност на гражданското въздухоплаване ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за безопасност на гражданското въздухоплаване COM(2018) 308 18/05/2018
COM (2018) 274 COM(2018) 274 17/05/2018
COM (2018) 330 COM(2018) 330 17/05/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги COM(2018) 295 17/05/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги COM(2018) 294 17/05/2018
COM (2018) 293 COM(2018) 293 17/05/2018
COM (2018) 283 COM(2018) 283 17/05/2018
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа за моторни превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях, по отношение на общата им безопасност и защитата на пътниците в превозните средства и уязвимите участници в пътното движение, и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на тяхната обща безопасност и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 COM(2018) 286 17/05/2018
COM (2018) 277 COM(2018) 277 17/05/2018
COM (2018) 275 COM(2018) 275 17/05/2018
COM (2018) 279 COM(2018) 279 17/05/2018
COM (2018) 296 COM(2018) 296 17/05/2018
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА на годишните доклади за дейността на държавите членки, свързана с експортните кредити, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011 COM(2018) 305 17/05/2018
COM (2018) 278 COM(2018) 278 17/05/2018
COM (2018) 301 COM(2018) 301 16/05/2018
COM (2018) 307 COM(2018) 307 16/05/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Доклад на Комисията относно междинната оценка на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) {SWD(2018)192} COM(2018) 297 16/05/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства COM(2018) 289 16/05/2018