Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове COM(2017) 428 16/08/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове COM(2017) 427 16/08/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз по отношение на предложенията за стандарти за качество на плодовете и зеленчуците, които следва да се приемат в рамките на Работната група по стандарти за качество на селскостопанските продукти към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (РГ-7 към ИКЕ/ООН) COM(2017) 425 14/08/2017
COM (2017) 434 COM(2017) 434 11/08/2017
COM (2017) 436 COM(2017) 436 11/08/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Румъния да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2017) 426 11/08/2017
COM (2017) 435 COM(2017) 435 11/08/2017
COM (2017) 431 COM(2017) 431 11/08/2017
COM (2017) 433 COM(2017) 433 11/08/2017
COM (2017) 432 COM(2017) 432 11/08/2017
COM (2017) 430 COM(2017) 430 11/08/2017
COM (2017) 429 COM(2017) 429 11/08/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството COM(2017) 424 11/08/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз COM(2017) 423 10/08/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност COM(2017) 422 09/08/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2014/797/ЕС за даване на разрешение на Република Естония да прилага мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2017) 421 09/08/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Административния комитет за Конвенцията ТИР по отношение на предложението за изменение на Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Административния комитет за Конвенцията ТИР по отношение на предложението за изменение на Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР COM(2017) 408 08/08/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно практическата осъществимост на финансов инструмент, който би улеснил безопасното и нормално рециклиране на кораби COM(2017) 420 08/08/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика COM(2017) 419 08/08/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта по отношение на удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г. COM(2017) 416 07/08/2017