Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2017) 615 COM(2017) 615 16/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за работата на комитетите през 2016 година {SWD(2017)337} COM(2017) 594 16/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, във връзка с предложенията за изменения на същата конвенция ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за Решение № 1/2017 на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за опростяване на формалностите при търговията със стоки от XX XXXX 2017 г. за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки, във връзка с предложенията за изменения на същата конвенция COM(2017) 593 13/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Междинна оценка на Третата здравна програма (2014—2020 г.) съгласно Регламент (ЕС) № 282/2014 за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) {SWD(2017)331} {SWD(2017)333} COM(2017) 586 11/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно оценката на европейския стандарт за електронно фактуриране съгласно Директива 2014/55/ЕС COM(2017) 590 11/10/2017
COM (2017) 592 COM(2017) 592 11/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно единния надзорен механизъм, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 {SWD(2017)336} COM(2017) 591 11/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Трети годишен доклад относно изпълнението на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу COM(2017) 585 10/10/2017
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно националните планове за действие на държавите членки и напредъка, постигнат в изпълнението на Директива 2009/128/ЕС за постигане на устойчива употреба на пестициди COM(2017) 587 10/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, във връзка с изменението на приложение XII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с което се определя списъкът на колумбийските възложители в съответствие с разпоредбите на дял VI („Държавни поръчки“) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, във връзка с изменението на приложение XII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с което се определя списъкът на колумбийските възложители в съответствие с разпоредбите на дял VI („Държавни поръчки“) COM(2017) 584 09/10/2017
COM (2017) 583 COM(2017) 583 09/10/2017
COM (2017) 597 COM(2017) 597 09/10/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 във връзка с промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 във връзка с промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ COM(2017) 565 05/10/2017
Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване COM(2017) 563 05/10/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки COM(2017) 568 04/10/2017
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно изпълнението на Плана за действие във връзка с ДДС — към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — време за действие COM(2017) 566 04/10/2017
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на сертифицираното данъчно задължено лице COM(2017) 567 04/10/2017
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки COM(2017) 569 04/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, относно подробната пътна карта, представена от Република Молдова във връзка с изпълнението на Споразумението в областта на обществените поръчки ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, относно подробната пътна карта, представена от Република Молдова във връзка с изпълнението на Споразумението в областта на обществените поръчки COM(2017) 564 04/10/2017
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Кралство Нидерландия да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2017) 561 03/10/2017