Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2018) 661 COM(2018) 661 21/09/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно действието на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно действието на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване COM(2018) 651 21/09/2018
COM (2018) 658 COM(2018) 658 20/09/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2013/54/ЕС за предоставяне на разрешение на Република Словения да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 653 20/09/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Обединеното кралство да прилага специална мярка за дерогация от членове 16 и 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 652 20/09/2018
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за разрешаване на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на някои условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2018 година в Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Франция, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Швеция и Обединеното кралство по отношение на Англия и Шотландия C(2018) 6085 18/09/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЕДИНАДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРФСР) ФИНАНСОВА 2017 ГОДИНА COM(2018) 629 17/09/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Европейския комитет за изготвяне на стандарти в областта на корабоплаването по вътрешните водни пътища и в Централната комисия за корабоплаване по река Рейн във връзка с приемането на стандарти относно професионалните квалификации за корабоплаването по вътрешните водни пътища COM(2018) 642 17/09/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за цялостното функциониране на официалния контрол в държавите членки (2014—2016 г.) за осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на храните и фуражите и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните {SWD(2018)402} COM(2018) 627 14/09/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2019—2020 година ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за регламент на Съвета за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2019-2020 година COM(2018) 625 14/09/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация по лозата и виното (OIV) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация по лозата и виното (OIV) COM(2018) 626 14/09/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЕДИНАДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ФИНАНСОВА 2017 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЕДИНАДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ФИНАНСОВА 2017 ГОДИНА {SWD(2018)405} COM(2018) 628 14/09/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно постигнатия напредък в подготовката за засилена роля на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз съгласно Директива (EС) 2016/797 относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Доклад на Комисията относно постигнатия напредък в подготовката за засилена роля на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз съгласно Директива (EС) 2016/797 относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз COM(2018) 623 13/09/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по опазване на морската среда и Комитета по морска безопасност на Международната морска организация във връзка с приемането на измененията на правило 14.1 от приложение VI към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби и Международния кодекс за подобрената програма за инспекции по време на преглед на кораби за насипни товари и нефтени танкери от 2011 година COM(2018) 624 13/09/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове Принос на Европейската комисия към срещата на лидерите в Залцбург на 19—20 септември 2018 г. РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове COM(2018) 630 12/09/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Съобщение за нов алианс между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места: издигане на нашето партньорство за инвестиции и работни места на по-високо равнище COM(2018) 643 12/09/2018
COM (2018) 647 COM(2018) 647 12/09/2018
COM (2018) 644 COM(2018) 644 12/09/2018
COM (2018) 640 COM(2018) 640 12/09/2018
COM (2018) 631 COM(2018) 631 12/09/2018