Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ -Международната политика в областта на климата след конференцията от Копенхаген: да предприемем мерки сега за да дадем нов тласък на глобалната дейност за противодействие на изменението на климата - {SEC(2010) 261}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - International climate policy post-Copenhagen: Acting now to reinvigorate global action on climate change - {SEC(2010) 261}
Дата на документа: 09/03/2010
№ на документ: COM(2010) 86
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове