Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаването на агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (представено от Комисията съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз).
Заглавие на английски: Amended Proposal for a REGULATION (EU) No …/… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing an Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (presented by the Commission pursuant to Article 293(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union).
Дата на документа: 19/03/2010
№ на документ: COM(2010) 93
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове