Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ В ПЕРИОДА 2007—2009 ГОДИНА - съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 680/2007 и член 9, параграф 2 и член 15 от Решение 1364/2006/ЕО - {COM(2010)203 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE TRANS-EUROPEAN ENERGY NETWORKS IN THE PERIOD 2007-2009 - Pursuant to Article 17 of Regulation (EC) 680/2007 and Articles 9(2) and 15 of Decision 1364/2006/EC - {COM(2010)203 final}
Дата на документа: 04/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 505
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове