Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 2004/83/ЕО ОТ 29 АПРИЛ 2004 Г. ОТНОСНО МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО И ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО КАТО БЕЖАНЦИ ИЛИ КАТО ЛИЦА, КОИТО ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, КАКТО И ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗАКРИЛА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2004/83/EC OF 29 APRIL 2004 ON MINIMUM STANDARDS FOR THE QUALIFICATION AND STATUS OF THIRD COUNTRY NATIONALS OR STATELESS PERSONS AS REFUGEES OR AS PERSONS WHO OTHERWISE NEED INTERNATIONAL PROTECTION AND THE CONTENT OF THE PROTECTION
Дата на документа: 16/06/2010
№ на документ: COM(2010) 314
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове