Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от […] година за сключване на споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. и на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION of […] on the conclusion of an Agreement between the European Union, Iceland, Liechtenstein and Norway on an EEA Financial Mechanism 2009-2014, an Agreement between the European Union and Norway on a Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, an Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and Iceland concerning special provisions applicable to imports into the European Union of certain fish and fisheries products 2009-2014 and an Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and Norway concerning special provisions applicable to imports into the European Union of certain fish and fisheries products 2009-2014
Дата на документа: 17/05/2010
№ на документ: COM(2010) 234
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове