Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА -Доклад за изпълнението на Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (Препоръката относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги от 2009 г.) от държавите-членки на ЕС, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за изпълнението на Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (Препоръката относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги от 2009 г.) от държавите-членки на ЕС - {COM(2010) 286 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on the application by Member States of the EU of the Commission 2009/384/EC Recommendation on remuneration policies in the financial services sector (2009 Recommendation on remuneration policies in the financial services sector) Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on the application by Member States of the EU of the Commission 2009/384/EC Recommendation on remuneration policies in the financial services sector (2009 Recommendation on remuneration policies in the financial services sector) - {COM(2010) 286 final}
Дата на документа: 02/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 671
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове