Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно сигурността на енергийните доставки и международното сътрудничество — „Енергийната политика на ЕС: ангажиране с партньори извън нашите граници“ - {SEC(2011) 1022 окончателeн}{SEC(2011) 1023 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - On security of energy supply and international cooperation - "The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders" - {SEC(2011) 1022 final} {SEC(2011) 1023 final}
Дата на документа: 07/09/2011
№ на документ: COM(2011) 539
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове