Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предприятията, посочени в заявление EGF/2011/001 AT/Niederosterreich-Oberosterreich от Австрия, Придружаващ документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/001 AT/Niederosterreich-Oberosterreich от Австрия) - {COM(2011) 579 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Enterprises mentioned in the application EGF/2011/001 AT/Niederosterreich-Oberosterreich from Austria Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (EGF/2011/001 AT/Niederosterreich-Oberosterreich from Austria) - {COM(2011) 579 final}
Дата на документа: 22/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1080
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове