Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - В подкрепа на растежа и създаването на работни места - програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа - {SEC(2011) 1063 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems - {SEC(2011) 1063 final}
Дата на документа: 20/09/2011
№ на документ: COM(2011) 567
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове