Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на техниките за дистанционно наблюдение и относно използването на финансовите ресурси, предоставени за това по силата на Регламент (ЕО) № 78/2008 на Съвета (втори междинен доклад) - {SEC(2011) 1170 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the remote sensing applications and on the use of the financial resources made available to it under Council Regulation (EC) No 78/2008 (second interim report) - {SEC(2011) 1170 final}
Дата на документа: 10/10/2011
№ на документ: COM(2011) 639
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове