Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - СТАТИСТИЧЕСКИ АНЕКСИ - АНЕКСИ I - III , Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - 28-и ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС (2010 г.) - {COM(2011) 588 final}{SEC(2011) 1093 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - STATISTICAL ANNEX - ANNEXES I - III Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION - 28thANNUAL REPORT ON MONITORING THE APPLICATION OF EU LAW (2010) - {COM(2011) 588 final}{SEC(2011) 1093 final}
Дата на документа: 29/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1094
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове