Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) - {SEC(2011) 1133 окончателeн}{SEC(2011)1130 final}{SEC(2011)1131 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Globalisation Adjustment Fund (2014 - 2020) - {SEC(2011) 1130 final} {SEC(2011) 1131 final}{SEC(2011) 1133 final}
Дата на документа: 06/10/2011
№ на документ: COM(2011) 608
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове