Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските далекосъобщителни мрежи - {COM(2011) 657 окончателeн}{SEC(2011) 1229 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a series of guidelines for trans-European telecommunications networks - {COM(2011) 657 final}{SEC(2011) 1229 final}
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1230
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове