Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наземните услуги на летищата в Съюза и за отмяна на Директива 96/67/ЕО на Съвета - {COM(2011) 824 final}{SEC(2011) 1440 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on groundhandling services at Union airports and repealing Council Directive 96/67/EC - {COM(2011) 824 final}{SEC(2011) 1440 final}
Дата на документа: 01/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1439
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове