Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов, за целите на опазването на рибни запаси - {SEC(2011) 1575 окончателeн}{SEC(2011) 1576 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain measures in relation to countries allowing non-sustainable fishing for the purpose of the conservation of fish stocks - {SEC(2011) 1575 final}{SEC(2011) 1576 final}
Дата на документа: 14/12/2011
№ на документ: COM(2011) 888
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове