Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. - {SEC(2011) 1565 окончателeн}{SEC(2011) 1566 окончателeн}{SEC(2011) 1569 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Energy Roadmap 2050 - {SEC(2011) 1565 final}{SEC(2011) 1566 final}{SEC(2011) 1569 final}
Дата на документа: 15/12/2011
№ на документ: COM(2011) 885
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове