Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. - {COM(2011) 885 final} {SEC(2011) 1566 final}{SEC(2011) 1569 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Impact Assessment Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Energy Roadmap 2050 - {COM(2011) 885 final} {SEC(2011) 1566 final}{SEC(2011) 1569 final}
Дата на документа: 15/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1565
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове