Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разширяване спрямо неучастващите държави-членки на приложното поле на Регламент (ЕС) № …./2012 за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION extending to the non-participating Member States the application of Regulation (EU) No …/2012 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the ‘Pericles 2020’ programme)
Дата на документа: 19/12/2011
№ на документ: COM(2011) 910
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове